// You are reading...

Economy

The Economic Consequences of Not Voting on 9N2014 by David Ros Serra

Share

Picture1Common Sense welcomes guest writer David Ros Serra, who writes about the economic consequences of suspending the Catalan referendum on local and European markets.

Mr. Ros is the Coordinator for the Economics Group within the Catalan National Assembly. He has a degree in Economic Science from the University of Barcelona and works as the Financial Coordinator for the Municipal Government of Sant Cugat del Vallès.

The opinions of the author are his own and do not necessarily represent those of Common Sense, the Catalan National Assembly, the municipal government of Sant Cugat del Vallès or any other organization. This article is printed with the author’s permission.

Please scroll to bottom for original version in Catalan


The Economic Consequences of Not Voting on 9N2014

 1.  Europe has a lot to lose with the economic instability of Spain

One of the key requirements of an economy is stability and the confidence in the normal functioning of the political, judicial and social sphere.

In the light of the fact that:

 • The Eurozone remains very fragile, with recessions again threatening key markets;
 • Growth and unemployment figures are very bad in Europe, but especially in Spain;
 • Spain public debt levels are already very high and will continue to grow;

If Spain were to become insolvent, few people doubt that it would cause a domino effect which would ripple across Europe and possibly the globe.

 • A default is always very damaging to the insolvent country, but it also hurts neighboring markets. Our (European) economies are so intertwined that a Spanish failure would certainly provoke a deep recession across the continent;
 • Without a doubt the European Union will do anything, pay any price, to avoid this eventuality.
 1. Spain wishes to continue oppressing the Catalan people

Catalonia is the motor of economic recovery in Spain. The region contributes 11 to 16 billion euros per year (USD$14 to $21 billion) more than it receives back in infrastructure investment and services.

 1. Catalonia and Spain can mutually destabilize each other

The Catalan people are mobilized in their demand for a new state. Their frustration with the irrational behavior of Mr. Rajoy can manifest itself in different ways, which could generate a lack of confidence in the situation among Catalan entrepreneurs and businessmen as well as with foreign investors. It should be obvious what this implies for Catalonia, Spain and Europe when this is the region that attracts the most investment in continental Europe.

Not only Spain would be destabilized. The economic uncertainty could affect all of the member states of the Eurozone due to the region’s interdependence. This could lead to serious questions about the sustainability of the Spanish debt as well as provoking insolvency fears in other Eurozone markets.

 1. The only way for Spain to avoid this uncertainty is to accept the referendum

Catalans have expressed their willingness to accept the results of the consultation, whatever those may be. In the event of a victory for “YES-YES” there would follow a period of transition and negotiation. Catalonia would require time to create and establish the state structures that it yet lacks, while Spain and the Spanish economy could also make use of the time to ensure a smooth transition.

 1. Time is against Spain. The reforms to the Spanish economy are also in need of a period of stability.

It is clear that Spain will require economic assistance from the European Union to overcome the deficiencies in its own reforms. The sooner Spain and Europe accept the separation of Catalonia, the sooner the negotiations on the terms of a bailout package can be negotiated with the EU (and other institutions like the IMF).

Spain must learn to stand on its own feet. One of the reasons an independent Catalonia would be a positive development is that the rest of the country would learn to succeed without parasitism. Once Spain really accepts that Catalonia is leaving, it will be able to start work on real economic reforms, not just spending cuts and/or tax increases).

Spain needs real political reforms, not just a repetition of past mistakes, in order to survive financially after the separation of Catalonia. It is that same separation which is needed to motivate them to finally undertake these critical reforms.


Quines són les conseqüències econòmiques de no votar el 9N?

 1. 1. Europa té molt a perdre amb la inestabilitat a Espanya

Un dels requeriments de l’economia és l’estabilitat i la confiança en la normalitat del funcionament de l’entorn polític, jurídic, social…

Ens trobem que:

 • la zona euro és molt fràgil, les recessions darrerament es succeeixen
 • les xifres de creixement i d’atur són molt dolentes a Europa i especialment a Espanya
 • els nivells de deute a Espanya son molt alts i van augmentant
 • si Espanya es declara insolvent, poca gent dubte que això causarà un efecte dòmino que portaria Europa a una nova recessió i possiblement a tot el món.

o   la insolvència sempre fa mal al país insolvent però també perjudica a la regió circumdant . Les nostres economies estan tan entrellaçades que una fallida espanyola, decididament, podria causar una recessió a tot el continent.

o   la UE sens dubte té prou a perdre com per voler evitar, a gairebé qualsevol preu, que es produís aquesta possibilitat .

 1. 2. Espanya vol seguir oprimint al poble català

Catalunya està tirant de la recuperació econòmica. Contribueix amb uns 11-16 mil milions d’euros per annum del que rep en serveis i infraestructures.

 1. 3. Catalunya i Espanya es poden desestabilitzar

El poble català està mobilitzat per un nou Estat. La frustració per la irracionalitat de la forma de fer de Rajoy pot introduir algunes respostes molt diferents, que poden crear desconfiança tant en els empresaris i inversors catalans com en els inversors estrangers. No hauríem d’oblidar el que això pot representar per Catalunya, Espanya i Europa quan és la regió que més inversions atreu de l’Europa continental.

No només Espanya es desestabilitzaria. La incertesa econòmica afectaria, tal com l’eurozona està interrelacionada, totes les economies dels països que hi pertanyen. La desestabilització crearia també seriosos dubtes sobre la insolvència  d’Espanya i possiblement conduiria a la insolvència també a d’altres països

 1. L’única forma que té Espanya d’eliminar la incertesa és acceptant la consulta

Fos el que fos el resultat de la consulta, els catalans han manifestat la voluntat d’acceptar el resultat. En el cas de que guanyés el sí-sí, s’obriria un període de transició i negociació. Catalunya necessita temps per crear i assumir les estructures d’Estat que li manquen i Espanya i l’economia espanyola també podrien prendre’s el temps extra per fer un transició suau.

 1. El temps juga en contra d’Espanya. Les reformes de l’economia espanyola també es podrien fer de forma més suau

És evident que Espanya necessitarà ajuda econòmica de la UE per superar les seves pròpies reformes. Quan abans accepti Espanya que Catalunya es pot separar, abans podrà començar les negociacions amb la Unió Europea (i d’altres institucions, com l’FMI) sobre els termes d’un paquet de mesures de rescat.

Espanya haurà d’aprendre a sostenir-se sobre els seus propis mitjans. Una de les raons per les quals una Catalunya independent pot ser en realitat positiu per a Espanya a llarg termini és perquè la resta del país haurà d’aprendre a mantenir-se per sí mateix sense parasitisme.

Un cop Espanya accepti que Catalunya realment se’n va, podrà començar a treballar en les reformes econòmiques (no només la retallada de despeses i/o augments d’impostos).

Espanya necessita reformes polítiques reals, per no repetir errors del passat, per sobreviure econòmicament després de la secessió de Catalunya. La separació de Catalunya pot ser el que necessiti Espanya per motivar-la a introduir les reformes econòmiques que haurien d’introduir de totes maneres.

Print Friendly, PDF & Email
Share

“Our obligations to our country never cease but with our lives.“

John Adams

Categories

Subscribe to Blog via Email

Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

Join 792 other subscribers